Arhitektonsko projektiranje

IDEJNO RJEŠENJE

Idejno rješenje je prva stepenica u izradi projektne dokumentacije, to je osnova za izradu ostalih potrebnih projekata. U idejnom rješenju potrebno je pronaći najpovoljniju varijantu od mogućih. Tijekom izrade idejnog rješenja potrebno je provjeriti sve mogućnosti čestice na kojoj se planira gradnja, kao i želje investitora. Idejnim rješenjem usuglašavaju se sve mogućnosti i potrebe, te je vrlo bitno da se provjere svi bitni elementi kao što su:

  • podaci o smještaju građevine u prostoru,
  • gabariti građevine
  • funkcionalnost
  • tlocrtno rješenje
  • oblikovanje
  • veličina

IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt je druga stepenica u dobivanju dozvole za gradnju. Nakon što su osnove definirane idejnim rješenjem pristupa se izradi idejnog projekta. Tu je potrebno točno definirati sve urbanističke, funkcionalne, tehničke, energetske i slične uvjete. Kada je idejni projekt potpuno definiran i dovršen šalje se nadležnim komunalnim i javnopravnim tijelima za dobivanje posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta.

Po dobivanju svih uvjeta, isti se analiziraju i eventualno se izrađuju potrebne izmjene u idejnom projektu. Ako izmjene nisu potrebne pristupa se izradi glavnog projekta.

GLAVNI PROJEKT

U skladu s dobivenim uvjetima potrebno je izraditi glavni projekt i dostaviti ga javnopravnim tijelima radi izdavanja potvrde glavnog projekta. To je potvrda da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima, to nije potvrda glavnog projekta kao akt kojim se odobrava građenje prema prijašnjem zakonu.

Glavni projekt obuhvaća projekte različitih struka, tako da se sastoji od nekoliko dijelova.
Dijelovi, odnosno mape glavnog projekta su arhitektonski, građevinski, strojarski, elektrotehnički dio, projekt vodovoda i kanalizacije i ostale potrebne mape.

Ovisno o namjeni građevine glavni projekt se razlikuje po svom sadržaju, svaki glavni projekt se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

U tekstualnom dijelu određeni su podaci o projektantu, investitoru, građevini, te opisni prikazi i ekonomski elementi projekta. Grafički dio obuhvaća potrebne nacrte, tlocrte, presjeke, pročelja i situacijski nacrt. Sve mape (dijelovi) glavnog projekta moraju međusobno biti usklađene.

Adresa:
10 000 Zagreb, Hrvatska

Telefon:
+385 99 406 47 65

E-mail:
ivana@ipavor.com